[Đăng ngày: 27/06/2017]

Thực hiện Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Vĩnh Long năm 2017. Sáng ngày 28/6/2017, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí minh, mở lớp bồi dưỡng  đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long.

Việc cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân vào đầu mỗi nhiệm kỳ là hết sức quan trọng và cần thiết. Với vị trí, chức năng của đại biểu Hội đồng nhân dân được xác định cụ thể trong Luật thì nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân rất quan trọng, hơn nữa các cử tri đòi hỏi ngày càng cao ở mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải là người có bản lĩnh, trình độ và trách nhiệm cao với nhân dân, có kiến thức toàn diện ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có các kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 28/6 đến ngày 30/6/2017) với sự tham gia của 241 đại biểu của 8 huyện, thị xã, thành phố. Các đại biểu sẽ được nghe phổ biến, quán triệt các chuyên đề gồm: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tổng quan vế HĐND và đại biểu HĐND; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND và kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.  

Thông qua việc học tập các chuyên đề, các đại biểu sẽ hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND; vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND; nâng cao các kỹ năng cần thiết trong quá trình công tác; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, xứng đáng là người đại biểu tin cậy, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương.

Một số hình ảnh của buổi lễ:


(Tin, ảnh: Phòng QLĐT)

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 2484101
Đang online: 1029