[Đăng ngày: 14/01/2012]
HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Nguyễn Quang Sang
Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Điện thoại: 0703 878 625
Email:nqsang@vlcc.edu.vn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thý Liễu
Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Điện thoại: 0703 823 388
Email: nttlieu@vcef.edu.vn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh
Học vị: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Điện thoại: 0703 877 573
Email: ducvinhmail@gmail.com

CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2339683
Đang online: 517